Haya van Somerenpad 1
2036 AK Haarlem

023 533 82 42
montessori@spaarnesant.nl

Oudervereniging

Wij, de ouders van de leerlingen van de Wijde Wereld, zijn allemaal lid van de Oudervereniging. Alle ouders kunnen zich inzetten voor de OV. De bijeenkomsten van de OV zijn openbaar en voor alle ouders toegankelijk.

Het doel van de oudervereniging is om de betrokkenheid van de ouders bij de school te versterken en de school te ondersteunen bij alle bijzondere en belangrijke activiteiten die naast de lessen plaatsvinden. Deze steun is financieel, maar ook in inzet. Het is belangrijk dat alle ouders van kinderen op de Wijde Wereld hun stem laten horen en hun handen uit de mouwen steken om activiteiten op school mogelijk te maken. Wij komen ca. 6 keer per jaar bijeen. Oproepen, agenda en notulen hangen op het prikboord (boven de piano). Door de gezamenlijke activiteiten (ouders en kinderen) willen wij als OV een band scheppen met elkaar. De Wijde Wereld School kan zo voor de kinderen een bijzondere plek zijn die “meer” dan school is en iedereen zich thuis laat voelen.

De oudervereniging organiseert bijeenkomsten. Alle ouders zijn uitgenodigd om de bijeenkomsten bij te wonen. Dat zijn algemene bijeenkomsten waarin wij (nieuwe) activiteiten opstarten en bespreken, ideeën uitwisselen etc. Daarnaast organiseren wij koffieochtenden voor ouders waar je elkaar informeel kan ontmoeten. Voor de activiteiten waar de OV bij betrokken is zijn er specifieke bijeenkomsten (zomerfeest, sinterklaas schoolbieb, tuin), bedoeld voor de ouders die bij de desbetreffende activiteit wat meer betrokken willen zijn.

Vrijwillige ouderbijdrage

Aan alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van maximaal 30 euro, om o.a. cadeautjes te kopen met Sinterklaas en het jaarlijkse Zomerfeest te organiseren.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL29 INGB 0002 8982 46 ten name van de Oudercommissie de Molenwiek Montessori, bij voorkeur in het begin van het jaar, maar het kan ook gespreid worden overgemaakt. Bij gespreide betaling graag vermelden hoeveel er nog gaat overgemaakt worden tot eind van het jaar, zodat de OV kan rekening houden met het budget van elk jaar. Er is geen minimum bedrag vastgesteld omdat alle kleine beetjes helpen. Ouders kunnen hun bijdrage ook inleveren bij Jolanda in een envelopje vermeld met naam/ naam van de kind(eren) en klas. De bestedingen zijn op te vragen aan het bestuur van de oudervereniging.

De oudervereniging vraagt alle ouders jaarlijks om een vrijwillige bijdrage te doen. Het totaal verzamelde bedrag wordt o.a. besteed aan :

 1. Culturele vorming,
 2. Thema-onderwerp voor ouders en kinderen,
 3. Feestelijke en/of educatieve activiteiten in en om school.
Het bestuur van de Oudervereniging:
 • Voorzitter: Dayna Martinez Morales (moeder Mayta Inti)
 • Penningmeester: Christine van Hal – Dotsch (moeder Noah)

Contact: : wijdewereldov@gmail.com

De huidige klassenouders zijn:
 • OBA (juf Susanna) Neelie (moeder van Cis en Tijn)
 • OBB (juf Jacqueline) Suzanne (moeder Madelief en Liam)
 • MBA (meester Tom) Ruti (moeder Meïra en Yaàra) en Suzanne (moeder Madelief en Liam)
 • MBB (juf Esther en Annick) en Sandra (moeder van Rune)
 • BBA (juf Renee) Maram (moeder Houda)
 • BBB (juf Michelle) Alieke (moeder Zohra en Boris)
 • BBC (juf Maria) Gaby (moeder Cézanne)
Contactpersonen verschillende activiteiten:
 • Vieringen: leerkrachten en/ of OV
 • Het Zomerfeest: Christine (OBA)
 • Schoolbieb: Alieke (OBB)
 • Luizenpluizen: leerkrachten per klas/ bouw
 • Schooltuin: Jan (MBB)
 • Koffieochtenden: OV
 • Avondvierdaagse: Giovanni (BBA) enthousiaste medeorganisator gezocht!
 • Voorjaarsmarkt: Emily (OBB) en Sabina (OBB)

Wie doet wat?

Bestuur OV

Wij komen ca. 6 keer per jaar samen waar alle ouder welkom zijn.

Het bestuur bestaat uit voorzitter en penningmeester, de voorzitter. De voorzitter staat direct in contact met de directie. Zij/ hij geeft feedback door richting school van wat er in de school bij ouders (OV) speelt.

De penningmeester heeft het overzicht over de bijdragen die binnenkomen en de uitgaven van de OV. Jaarlijks wordt hier een verslag van gemaakt voor school en ouders.

Gezamenlijk met de OV activeert het bestuur ouders en pakt initiatieven op.

Klassenouders

Iedere klas heeft een of twee klassenouder(s) die gedurende het schooljaar contact met de leerkracht onderhoudt. De klassenouder zorgt voor een Whats-App groep voor de klas waarin oproepen van de leerkracht, vragen aan elkaar en andere dingen gedeeld kunnen worden. Ouders die geen Whats-App gebruiken worden door de klassenouder(s) op andere manieren benaderd (email, mondeling en/of op papier).  De klassenouder neemt contact op met de andere ouders wanneer er hulp nodig is bij de verschillende uitjes en activiteiten die door school of de OV georganiseerd worden.

Wat zijn er voor activiteiten en waar kan je je als ouder aansluiten?

Hulpouders (incidenteel)

Ouders kunnen op diverse manieren in de klas helpen. De taken daarbij zijn divers en per bouw worden deze afgestemd, het initiatief en de inhoud komen van  de school/leerkracht. Veel ouders verlenen hulp bij activiteiten door het jaar heen zoals bijvoorbeeld; handvaardigheid, klussen, schoolreis-begeleiding, luizenpluizen, sportdagen, voorlezen, publiciteit voor de Open Dag voor aankomende kleuters etc. Hiervoor wordt u benaderd door de klassenouder van uw klas dat kan direct zijn of via de klassenouder(s) en/ of de OV.

Vieringen

Elk schooljaar worden te samen met de leerkrachten, momenten georganiseerd waarin aandacht word geschonken aan bijzondere feestdagen. Te denken valt aan Sinterklaas, Kerstviering, Paasontbijt, Suikerfeest etc. Ouders maken deze vieringen bijzonder door bijvoorbeeld cadeautjes te organiseren voor de kinderen met Sinterklaas of door het ontbijt aan te vullen met Pasen of het Suikerfeest.

Het Zomerfeest

Ongeveer vanaf januari is het nodig om met de planning van dit feest te beginnen. De vaste kern van organisatoren zal ca.1 uur per maand tot ca. 4 weken voor het feest zelf hiervoor samen komen. In de laatste 4 weken nemen de bijeenkomsten ca. 1 uur per week in beslag.

Ouders kunnen op twee manieren bijdragen aan het Zomerfeest. We hebben een paar ouders nodig die helpen met de organisatie (o.a. in samenwerking met bovenbouw leerlingen het organiseren van de sponsoring, het verzamelen van ideeën, het verzorgen van de publiciteit en het coördineren van het feest en de organisatie ervan). Daarnaast zijn er ouders nodig, die zich op de dag zelf inzetten door een activiteit te begeleiden en natuurlijk door heerlijke gerechten mee te brengen voor het wijde wereld lunch-menu.

Schoolbieb

1 ochtend per 4 weken van 8.45 – 11.00u

Leerlingen van de midden- en bovenbouw ondersteunen bij het kiezen van een boek, houden toezicht in de bieb en maken de bovenbouwleerlingen wegwijs in de stadsbibliotheek (boek zoeken, reserveren, lenen, verlengen, boete etc.)

Luizenpluizen

Maximaal 45 minuten (meer ouders = minder tijd) in eerste week na elke vakantie. En als nodig ook op andere momenten.

Alle kinderen per klas of bouw worden gecontroleerd op luizen. Hiervoor kan je gevraagd worden door de klassenouder.

Je kan ook altijd bij de klassenouders of de OV aangeven als je hierbij wilt helpen.

Schooltuin

Hiervoor komen ouders op enkele dagen per jaar samen.

De schooltuin wordt beheerd door een aantal enthousiaste ouders. Het gaat om het aanleggen van groen in en om school en de onderhoud van de schooltuin.

Koffieochtenden

Elke maand is er een koffieochtend voor alle ouders georganiseerd door de oudervereniging om kennis te maken met andere ouders en contacten te onderhouden om met elkaar te kunnen uitwisselen.

Ouders voor ouders

Tijdens de koffieochtenden op woensdag – ochtenden tussen 8.30-9.30  kan er gezamenlijk de “Wereldpost” of andere post van school gelezen worden. Hierbij is aandacht voor het begrip van het Nederlands én gezelligheid. De data van deze ochtenden staan vermeld in de agenda en vinden een keer in de maand plaats.

Avondvierdaagse

Een aantal ouders organiseert en coördineert de Avondvierdaagse.

Informatiemiddagen vanuit school

Deze zijn rond de 3 instroomdata van de nieuwe kinderen gepland.

Op de informatiemiddagen die vanuit school georganiseerd worden, is iemand van de oudervereniging aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en informatie te delen.

Tenslotte zijn er uiteraard nog meer activiteiten te bedenken die aan de kwaliteit van de school van u kind kunnen bijdragen. De OV – alle ouders zijn van deze activiteiten idealiter de initiatiefnemers.

Helpen en/ of vragen en ideeën graag contact opnemen met de oudervereniging via de mail: wijdewereldov@gmail.comof door ouders aan te spreken tijdens de koffieochtenden of andere activiteiten die door de OV worden georganiseerd.

De klassenouders, leerkrachten, de directeur en de administratie worden elk jaar door de OV geïnformeerd over de ouders die betrokken zijn met de activiteiten.